Japan1st

Nobuki

25603

2nd

Chiyuki

23687

3rd

Ikue

15315
4th

Takenori

13805
5th
kagariplus_am
12090
6th
Yasunori 11660
7th
Asako 9934
8th
kanchanaha 6021
9th
Kenta 5466
10th
Asami 1080